Kwaliteit en normeringen

Een overzicht van onze normeringen en certificaten

    

NEN-EN-ISO 9001:2015

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij een organisatie:

Moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Dit certificaat, geleverd door een onafhankelijke partij, is een bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001. Hakvoort Professional beschikt over dit certificaat. 

 
 
    

NEN-EN-ISO 14001:2015

De NEN-EN-ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen. De ISO 14001 bestaat uit de volgende vijf categorieën:

Milieubeleid

Planning

Implementatie en uitvoering

Controle en corrigerende maatregelen

 • Beoordeling door de directie

Dit certificaat wordt, wanneer voldaan aan de eisen, toegekend door een onafhankelijke partij. Hakvoort Professional heeft dit certificaat toegekend gekregen.

 

 

VCA* 2008/5.1

Hakvoort Professional is VCA* 2008/5.1 gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit betekent dat Hakvoort werkt volgens de ARBO-regels op het gebied van Gezondheid, Veiligheid en Milieu. De VCA-certificering is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst op hun VGM-beheersysteem.

 

 

NVLG

Bij de NVLG (Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur) zijn leveranciers van grootkeukenapparatuur aangesloten die getoetst zijn en positief scoren op deskundigheid, betrouwbaarheid en servicegericht zijn. Deze leveranciers ontvangen een keurmerk. De leveranciers aangesloten bij de NVLG, waar Hakvoort Professional één van is, doen zaken op een ethische wijze en leveren slechts kwaliteitsproducten, zowel apparatuur als diensten, met als doel de grootkeukenindustrie te promoten als een waardevolle dienst. 

 

 

CE-markering

CE-markering geeft aan dat het product aan wettelijke eisen voldoet. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Fabrikanten moeten vaststellen of een product aan de eisen voldoet en of het product een CE-markering moet hebben. Deze markering moet de fabrikant aanbrengen. Deze CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen, zoals bouwproducten, gastoestellen en elektr(on)ische producten. Ondernemers mogen alle producten met een CE-markering vrij verhandelen binnen de EER. In Nederland worden de producten, waarvoor een CE-markering verplicht is, gecontroleerd door verschillende instanties. Hakvoort Professional voldoet aan deze wettelijke eisen. 

 

 

F-Gassen

Hakvoort Professional beschikt over het F-Gassencertificaat. Hiermee laat je zien dat je klanten een hoogwaardige kwaliteit biedt en voldoet aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen. Bovendien laat je zien dat je beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat je werkt volgens de juiste werkprocessen en met goed gereedschap en dat je beschikt over een koudemiddelenregistratie: een registratie van de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen die wordt bijgevuld of teruggewonnen. Certificering volgens het 

F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s, zoals montage, onderhoud en reparatie. 

 

 

NEN 1006

NEN 1006 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstelling en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie. Een installatie ontworpen en aangelegd conform NEN 1006 vermindert het risico van bacteriologische of chemische besmetting, zoals legionella. 

Drinkwaterinstallaties in grootkeukens moeten conform NEN 1006 worden geïnstalleerd. In de grootkeuken wordt een groot aantal apparaten toegepast, die ook staan aangesloten op reinigingssystemen, zoals combisteamers, vaatwasmachines en waterontharders. Deze apparaten dienen dan ook met de juiste en voorgeschreven beveiligingen te worden geïnstalleerd. Bij een collectieve installatie met waterverstrekking aan bijvoorbeeld hotels en ziekenhuizen, dienen drinkwaterinstallaties door de eigenaar of beheerder periodiek te worden gecontroleerd.  Drinkwaterinstallaties worden door Hakvoort Professional conform NEN 1006 geïnstalleerd.

 

 

NEN 1010

De NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Hakvoort Professional werkt conform deze norm. Alle deelinstallaties (zoals verlichting en beveiligingsfuncties) die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen. Grootkeukenapparatuur bevat veel elektrotechniek, zoals bain-maries en koelingen. Veel apparaten worden ook nog rechtstreeks op het waterleidingnet aangesloten, zoals combisteamers en vaatwasmachines. Een veilig ontworpen en geïnstalleerde huisinstallatie in combinatie met grootkeukenapparatuur die aan normering voldoet, garandeert een optimale kwaliteit en doelmatigheid en een uiterst veilige en betrouwbare werksituatie voor personeel dat hier dagelijks mee werkt.

 

 

NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. 

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Hakvoort Professional beschikt over dit certificaat. 

 

 

HACCP

Sinds 1995 zijn alle organisatie/bedrijven die voedsel bereiden, verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren, distribueren en verhandelen verplicht een voedselveiligheidssysteem te hebben op basis van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP is een gevarenanalyse van kritische beheerspunten. Het is een systeem om de veiligheid van voedsel zoveel mogelijk te waarborgen. Hierbij moet men een inventarisatie maken van alle mogelijke gezondheidsbedreigende risico’s die de bereiding en behandeling van producten met zich mee kunnen brengen. Vervolgens worden de noodzakelijke maatregelen in een procedure vastgelegd. Door te werken volgens een Hygiënecode, voldoe je aan de Wetgeving. In de Warenwet zijn ook voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de bouwtechnische inrichting van de keuken, de hygiëne in de keuken en de wijze waarop voedingsmiddelen moeten worden bereid, behandeld en bewaard. Hakvoort Professional werkt conform deze voorschriften. 

 

 

NEN-ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. De richtlijn gaat uit van  7 kernthema’s:

Bestuur van de organisatie

Mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

Milieu

Eerlijk zakendoen

Consumentenaangelegenheden

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Hakvoort Professional werkt volgens deze richtlijn. 

 

 

Sterkin erkend gas-technisch installateur

Sterkin staat voor Stichting Erkenning In Nederland. Binnen deze installatiebranche zijn specifieke erkenningsregelingen (keurmerken) vereist voor gas-technische installateurs.

De erkende Sterkin gas-technisch installateur voldoet aan de normen en eisen voor het aanleggen, uitbreiden, veranderen, herstellen of onderhouden van gasinstallaties of gedeelten ervan. 

De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Als erkend Sterkin installateur laat je zien dat kwaliteit op de eerste plaats komt.

 

 

 

Sterkin elektrotechnisch installateur

Naast erkend gas-technisch installateur, is Hakvoort Professional ook erkend elektrotechnisch installateur. Hierbij voldoet Hakvoort Professional aan de belangrijkste eisen ten behoeve van de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening. Dit betreft het aanleggen, uitbreiden, veranderen, herstellen of onderhouden van elektrotechnische installaties of gedeelten ervan.  

Ter bewaking van het kwaliteitsniveau voert Sterkin regelmatig controles uit om vast te stellen of de uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de voorschriften.